Skip to main content

Uỷ Ban nhân dân

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Hà Quang Thành

Chủ tịch UBND

thanhhq@langson.gov.vn

0376706556

Hoàng Văn Chung

Phó Chủ tịch UBND

hvchung-07@langson.gov.vn

0353497029

About