Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Trương Thị Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

ttha-06@langson.gov.vn

0357291820

Lâm Việt Cường

Phó Bí thư Đảng ủy

lvcuong-04@langson.gov.vn

0847999266

Lâm Văn Hoan

Phó Chủ tịch HĐND

lvhoan-04@langson.gov.vn

0844419277

About