Skip to main content

Uỷ ban MTTQVN, Các đoàn thể

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Hộp thư điện tử công vụ

Số điện thoại liên hệ

Lý Lan Điệp

Chủ tịch UBMTTQVN xã

lldiep@langson.gov.vn

0344663886

Hoàng Thị Sơn

Chủ tịch Hội LHPNVN xã

htson-07@langson.gov.vn

0335165480

Hoàng Văn Xuyên

Bí Thư Đoàn TNCSHCM

hvxuyen-03@langson.gov.vn

0945356662

Nông Văn Chuẩn

Chủ tịch Hội Nông Dân xã

nvchuan@langson.gov.vn

0986591688

Vy Đức Thắng

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

vdthang@langson.gov.vn

0977545996

 

About