Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn xã Tri Lễ, giai đoạn 2024-2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Các hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024 ( Đợt 2)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023 và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định Về việc Kiện toàn Ban biên tập của Đài truyền thanh xã Tri Lễ
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định Về việc thành lập Ban phát triển rừng xã thực hiện Chương trình trồng cây chủ lực Hồi, Sở xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tri Lễ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About