Skip to main content
Trích yếu V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số hiệu văn bản
Số: 251/PVHTT-TT
Ngày ban hành
26-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About